Government Policies and Acts
  एेनहरु
> सामाजिक सुरक्षा एेन २०७४
> श्रम एेन २०७४
> भन्सार एेन २०६४
> ट्रेड युनियन एेन २०४९
> बोनस एेन २०३०
> विशेष आर्थिक क्षेत्र एेन २०७३
> विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एेन, २०७५ । The Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2019 (2075)
> साझेदारी एेन २०२०
> प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एन २०१४
> कम्पनी एेन २०६३
> आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) | The Income Tax Act, 2002 (2058)
> मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) | VAT Act (Schedules)
> अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित)
> आर्थिक ऐन २०८० (राजपत्र अरि १४)
> मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) | Liquor Act, 2031 (1974)
> वातावरण संरक्षण एेन, २०७६
> स्टाण्डर्ड नाप र तौल एेन, २०२५
> औद्योगिक व्यवसाय एेन २०७६ । The Industrial Enterprises Act, 2076 (2020)
> The Excise Duty Act, 2002
> उपभोक्ता संरक्षण एेन २०७५
> सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४
> विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (Special Economic Zone (SEZ) Act 2073, Nepali Version) (source: Nepal Rajpatra (Gazette)
> वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) एेन २०७४
> Bonus Act, 2030(1974)
> सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
> बालश्रम एेन २०५६
> विदेशी लगानी तथा प्रविध हस्तान्तरण ऐन, २०७५
> पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
> प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७ (प्रदेश नं. १)
   
  नियमावलीहरु
> सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५
> अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित)
> भन्सार नियमावली २०८०
> बोनस नियमावली २०३९
> ट्रेड युनियन नियमावली २०५०
> श्रम नियमावली २०७५
> आयकर नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित)
   
   
> आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका
 

Note: You can download the Government Acts, Rules, Bye-Laws, Treaties and Policies from http://www.lawcommission.gov.np

Copyright © 2005 - 2024. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by